FIA – Finanční účetnictví

Finanční účetnictví, jako centrální modul aplikací Portolanu, je rozdělen na oblasti věcných kont, odběratelů a dodavatelů. Koncepce aplikace umožňuje zobrazit obchodní procesy tak, že mohou být paralelně naplňovány rozdílné zásady výkaznictví. Směrnice k Basel II předpokládají, že vedle národní uzávěrky (např. HGB) musí být možnost také vytvořit uzávěrku dle IAS/IFRS.

Certifikace FIA bylo uděleno osvědčení renomované mezinárodní auditorské společnosti. Atestace potvrzuje, že funkce FIA dodržují zásady řádného vedení účetnictví (GoB).

Funkce:

 • Doklady
 • Žurnály
 • Konta
 • Cílený přístup k uloženým účetním případům
 • Zpracovatelnost účetního zápisu ve ve všech stupních
 • Systémové kontroly a protokolování
 • Kontroly platnosti
 • Úplnost a správnost systémových výstupů
 • Ochrana dat a otevřenost
 • Kompletní dokumentace procesů

Pro naplnění zásad správného vedení účetnictví jsou prováděna aplikačně závislá a nezávislá opatření a interní kontroly. FIA nabízí četné pomocné a kontrolní možnosti:

 • Kontrolní součty
 • Vyhledávací funkce
 • Kontrolní pravidla pro účtování
 • Tabulky tolerancí
 • Schvalovací metody
 • Automatické číslování dokladů

Parametry

FIA se vyznačuje mimo jiné následujícími parametry:

 • Uživatelská oprávnění ( také na úrovni skupinových profilů) pro funkce a menu
 • Volně definovatelné účetní periody a obchodní roky
 • 12 volně definovatelných třídících pojmů pro věcnou kontaci (střediska, zakázky, obchodní oblast, atd.)
 • Zvláštní účetní případy (směnky, zálohy)
 • Integrace k řídícímu systému dokumentace
 • Integrace – Mail Office
 • Zohlednění mezinárodních požadavků
 • Varianty hlášení (Z1, Z5/Z5A, formulář DPH pro Německo, Rakousko, Česko, atd., souhrnné hlášení formou datového výstupu)
 • Automatické ohodnocení pohledávek a závazků vedených v cizí měně
 • Úročení kont
 • Rozsáhlé možnosti vyrovnání otevřených položek
 • Rozsáhlé možnosti vyhodnocení s volným výběrem a tříděním ve formě sestavy a dialogového zobrazení
 • Verze pro země Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francii, Španělsko, Itálii, Velká Británie, USA, Turecko, Polsko, Řecko, Nizozemí, Maďarsko, Slovensko, Česko, Chile, Peru, Ekvádor, Kolumbie, Mexiko. Oslovte nás, pokud potřebujete jiné jazykové verze.

Automatizované služby

Každodenní práce musí být jednoduché a rychlé. K tomu FIA nabízí četné automatizované služby:

 • Evidence DPH
 • Přepočet měny
 • Výpočet kurzových rozdílů
 • Haléřová vyrovnání
 • Vyúčtování skonta
 • Rozúčtování skonta (zpětné rozdělení až na stupeň věcné kontace/kalkulace-objektu)
 • Opakované zápisy
 • Vymezení dokladů
 • Příjemce šeku
 • Storno dokladu
 • Kopírování dokladu
 • Rozlišovací funkce (vyrovnání OP – okruh vyrovnání)

Věcná konta

Účtování věcných kont tvoří základ pro externí výkaznictví. Nejdůležitější funkce znázorňuje následující výčet:

 • Vedení otevřených položek
 • Úročení kont
 • Opakované zápisy
 • Vymezení druhů dokladů s automatickým zpětným účtováním
 • Výkaz DPH, kontrola DPH
 • Peněžní konta v cizí měně

Odběratelé

Účtování odběratelů je propojeno s hlavním účetnictvím. Nejdůležitější funkce jsou:

 • Flexibilní způsob upomínání pomocí volně definovatelných variant upomínek a dialogová správa návrhu upomínek
 • Kreditmanagement (analýza vývoje platební morálky, obraty, historie upomínek)
 • Bankovní vstup / vrubopisový průběh
 • Automatický platební styk pro dobropisy
 • Splátka pohledávky
 • Zohlednění sdružení
 • Vedení kont pro rozlišení
 • Integrované účtování směnek

Dodavatelé

Účtování dodavatelů je propojeno s hlavním účetnictvím. Nejdůležitější funkce jsou:

 • Dialogová správa platebních návrhů
 • Vytvoření rozdílných (mezinárodních) formátů (šeky, DTAUS, EDI-formáty, atd.)
 • Výběr platby v závislosti na částce
 • Přiřazení banky podle limitu a priority
 • Vedení kont pro rozlišení
 • Kontrola faktury
 • Analýzy splatnosti
 • Integrované účtování směnek

Doplňky

Pro přímý finančně technický okruh FIA nabízí PORTOLAN následující součásti systému:
FSM Management finančního segmentu (Správa segmentu)
Zobrazení finančních informací dle segmentů má uživatele uvést do situace, kdy lépe porozumí výnosovým možnostem podniku, odhadne možná rizika a zisky podniku, a odborně posoudí celý podnik. FSM eviduje u účetních zápisů zadané segmentové informace o různých druzích produktů a služeb, které podnik produkuje a nabízí v rozšířené hlavní knize, a tím vytváří databázi pro tvorbu sestav.

EBM Management elektronického bankovnictví (Elektronický bankovní výpis)
Automatické vyhotovení a zaúčtování elektronických bankovních výpisů s automatickým vyrovnáním otevřených položek ve vedlejší evidenci odběratelů a dodavatelů, Vám ušetří náklady ručního zpracování, a tím snižuje osobní náklady.

FIM Management finančních nástrojů (Správa finančních prostředků)
Správa/kontrola přijatých a vydaných platebních prostředků jako jsou šeky a směnky (směnečné účetnictví), je zvláštním požadavkem mezinárodního uplatnění FIA.

FNR Finanční reporting (Uživatelské sestavy)
Ve FNR máte k dispozici vysoce výkoný generátor sestav ke zobrazení podnikových vyhodnocení a ukazatelů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a likvidita. Paralelně lze vytvořit uzávěrku dle HGB, IAS/IFSR, US-GAAP. Podkladem pro sestavy jsou periodické obraty uložených obchodních roků z kont Finančního účetnictví, kontrolingových dat a také existujících plánovaných hodnot. Pomocí „TopDown“-techniky se lze ze zprávy dostat až na úroveň dokladu. Samozřejmostí je automatický převod dat do tabulkového procesoru jako např. MS Excel.

IAU Invoice Audit (Kontrola faktur)
IAU kontroluje příchozí faktury na cenovou a kalkulační správnost. Ve „ 3 úrovních “ systém kontroluje vztahy mezi fakturou, objednáním a příjmem zboží. Eventuelní odchylky mezi fakturou, objednávkou a stadndardní cenou artiklu budou automaticky vypočítány a společně s kontací přijaté faktury zaúčtovány přímo do Finančního účetnictví.

DST Data Storage Tool („ZDKdP“ – archivace)
Modulem DST nabízí Portolan řešení, s kterým je možné extrahovat data za mandanta a zvolené období z Finančního a Majetkového účetnictví. DST nabízí rozsáhlé zobrazovací funkce těchto dat. Extrahovaná data mohou být poté pomocí archivního programu odstraněna z produktivní databanky. Archivace uvolní kapacitu počítače, zvýší denní výkon a ušetří náklady.

ASM Advice of Settlement Management (Management avíza platby)
Touto doplňkovou aplikací obsluhujete avíza došlých plateb bez ručního úsilí. Systém automaticky spojí platební avízo s otevřenou položkou, generuje pro skonta nebo dobropisy odpovídající doklady a provede automaticky vyrovnání otevřených položek. Pro oblast Dobropisového průběhu propojí ASM, vycházející z pozice avíza, příchozí dobropisové hlášení s pozicí dodacího listu a vytvoří automaticky spojení k otevřené položce ve Finančním účetnictví.